Algemene voorwaarden Voicemailbox.nl & Voicemaildienst.nl

Toepasselijkheid
1-1 Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle rechtsverhoudingen tussen u en ons
1-2 U aanvaardt door het geven van een opdracht deze voorwaarden onder uitsluiting van uw eventuele voorwaarden
1-3 Afwijking van deze voorwaarden moet door ons schriftelijk zijn aanvaard, terwijl zo een afwijking geen precedentwerking heeft voor toekomstige gevallen.

Privacybescherming
2-1 Behoudens wettelijke plicht tot openbaarmaking, houden wij uw persoonsgegevens vertrouwelijk en stellen deze niet aan derden ter beschikking.
2-2 Wij zijn gerechtigd de door u aan ons verschafte gegevens te gebruiken voor het doen van aanbiedingen aan u of voor het uitvoeren van uw opdrachten aan ons.

Toepasselijk recht en forumkeuze
3-1 Op de rechtsverhouding tussen u en ons is Nederlands recht van toepassing.
3-2
In eerste aanleg is bij uitsluiting tot oordeel over een geschil bevoegd de rechtbank te Leeuwarden, onverminderd onze bevoegdheid om daarnaast de rechter van uw woonplaats te adiëren.

 

Juridische informatie; 

De informatie opgenomen op deze site is afkomstig van bronnen die door Voicemailbox.nl & Voicemaildienst.nl als betrouwbaar worden beschouwd. De verstrekte informatie, gegevens, verwijzingen e.a. hebben een vrijblijvende, zuiver informatieve waarde, zonder garantie wat betreft de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Voicemailbox.nl  & Voicemaildienst.nl aanvaardt onder geen beding aansprakelijkheid voor materiële of andere fouten in de basisinformatie op de site, noch voor directe of indirecte schade als gevolg hiervan.

Postadres;

Voicemaildienst.nl, Postbus 770, 8440 AT, Heerenveen.

e-mail: info@voicemailbox.nl 

 

© mr. F.J. Van Eeckhoutte,

ICT/IE-advocaat, Amersfoort
www.vaneeckhoutteadvocaten.nl